กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวมนัสวัน เลาหะวลีสันต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางจิรา โสภณจริยกิจ
ครู คศ.3

นายศรายุทธ ตุตะเวช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายอรรถพล เมฆศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายศุภมิตร โคตรชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวมณีรัตน์ มณีคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3