วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์  ( Vision )

ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  รู้นำเทคโนโลยี  มีทักษะชีวิต 

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้ทำให้มีศักดิ์และศรี