กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที ร.ต.ธมนวรรณณ์ จรัญธนเสกฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางสาวอุบลนภา น้ำเย็น
ครู คศ.1

นางสาววัลลภา อาโน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนงนุช พรหมมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายอนุกร ศาสตากร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนารี ค้ำชู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2