กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุธัญญารัตน์ จงสุวัฒน์ชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางนิภาวรรณ สวนแย้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวัลภา ศรีบุบผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอุไรรัตน์ รัตนหิรัญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวธัญชนก อินทรารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางกุสุมา รอดดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนลินทิพย์ ช่างเหล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาววิชุดา ท้าวจตุรัส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวชนิสรา วงษ์คำหาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางกมลวรรณ สุวรรณะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายนิติพน เอกคณะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2