ปฐมวัย

นางวนิดา ขามชู
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอรพิน บัวเมือง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒน์วรเศรษฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาววิมลรัตน์ สินจันอัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางชณิญาศ์ เดชทวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรุ่งฤดี นวลละออง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวปิยะดา ชนัศรุติพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1