ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องกระจายสัญญาณภาพโรงเรียนวัดแพรกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร     Adobe Acrobat Document ลบไฟล์ 0 14 ก.ย. 63 แก้ไขข้อมูล
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563    ลบรูป   0 19 มิ.ย. 63 แก้ไขข้อมูล
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     Adobe Acrobat Document ลบไฟล์ 0 19 พ.ค. 63 แก้ไขข้อมูล
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 256     Adobe Acrobat Document ลบไฟล์ 0 19 พ.ค. 63 แก้ไขข้อมูล
กำหนดการพบปะผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล2 -มัธยม 3     Adobe Acrobat Document ลบไฟล์ 0 19 พ.ค. 63 แก้ไขข้อมูล
ข้ันตอนการสมัครนักเรียนออนไลน์     Adobe Acrobat Document ลบไฟล์ 0 02 พ.ค. 63 แก้ไขข้อมูล
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องกระจายสัญญาณภาพเสียง     Adobe Acrobat Document ลบไฟล์ 0 04 ก.พ. 63 แก้ไขข้อมูล
ร่างขอบข่ายงาน     Adobe Acrobat Document ลบไฟล์ 0 04 ก.พ. 63 แก้ไขข้อมูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดแพรกษา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2     Adobe Acrobat Document ลบไฟล์ 0 08 ม.ค. 62 แก้ไขข้อมูล
รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ระดับภาคกลางและภาคตะว     Adobe Acrobat Document ลบไฟล์ 0 10 ม.ค. 61 แก้ไขข้อมูล
รางวัลชนะเลิศ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึก     Adobe Acrobat Document ลบไฟล์ 0 12 ต.ค. 60 แก้ไขข้อมูล
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี60